3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Dla kogo: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa

Na co: inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów z zakresu elektromobilności.

Termin naboru: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w ramach POIR 3.2.1: 5 mln PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 20 mln PLN, w tym m.in. na:

  1. eksperymentalne prace rozwojowe – 450 tys. PLN
  2. usługi doradcze – 500 tys. PLN

Poziom dofinansowania: uzależniony od rodzaju kosztów:

  1. regionalna pomoc inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej (link)
  2. prace rozwojowe – mikro i małe przedsiębiorstwa 45%, średnie przedsiębiorstwa 35 %
  3. usługi doradcze – 50%
  4. regionalna pomoc na część inwestycyjną (od 25% do 70%) – w Wielkopolsce 45% dla małych i mikro firm, 35% dla średnich, 25% dla dużych

Przykładowe koszty kwalifikowalne:  zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze, eksperymentalne prace rozwojowe, koszty badań, koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac badawczych, koszty operacyjne, w tym także koszty materiałów, środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.    

Podstawowe wymagania:  Przychód ze sprzedaży co najmniej 1 mln PLN w jednym z ostatnich 3 lat, posiadanie patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy lub zgłoszenia patentowego/zgłoszenia wzoru ze sprawozdaniem ze stanu techniki (ocena A),  innowacyjność produktu co najmniej w skali kraju, wpisywanie się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Opisy potrzebne do wniosku (w tym załączników): dokumenty potwierdzające przeprowadzenie prac B+R

Dodatkowo do wniosku są potrzebne: Dokumenty potwierdzające prawo do wynalazku/wzoru użytkowego/wyników prac B+R

Całkowita kwota alokacji: 50 mln PLN (5 mln PLN – województwo mazowieckie, 45 mln PLN – pozostałe województwa)

Partnerem działu jest spółka BND BIZNES NAUKA DOTACJE SP. Z O.O. - http://bndotacje.pl