Cykliczna akcja deratyzacyjna polegająca na przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych roznoszonych przez myszy i szczury rozpocznie się 8 maja.

Zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania" właściciele i współwłaściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, mają obowiązek wziąć udział w deratyzacji w obrębie swoich posesji.

 

Deratyzacja obejmuje szereg działań. Zalecane jest uszczelnienie i naprawa uszkodzeń, które gryzonie mogą wykorzystać do przedostania się do pomieszczeń, w tym np. otwory w drzwiach i podłogach. Istotne jest usunięcie z nieruchomości wszelkich odpadów żywnościowych. Jednak najważniejsze jest prawidłowe wyłożenie atestowanych trutek na gryzonie, najlepiej w pobliżu gniazd lub miejscach żerowania gryzoni.

W miejscach wyłożenia preparatów deratyzacyjnych należy umieścić napisy ostrzegawcze o treści: "Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt."

Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu higieny w Warszawie.

Akcja rozpoczyna się 8 maja. Preparaty do zwalczania gryzoni powinny być wyłożone przez 14 dni. W tym czasie zaleca się kontrolowanie i uzupełnianie trutki. Po upłynięciu wymaganych 14 dni należy pamiętać o usunięciu resztek preparatu i uporządkowanie miejsc, w których przeprowadzono deratyzację.